Vyhlásenie o prístupnosti

Ústav pamäti národa má záujem zabezpečiť prístupnosť svojich webových sídel v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnými vykonávacími predpismi.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo:

Stav súladu

Toto webové sídlo je v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnými vykonávacími predpismi.

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 1. 4. 2024.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnými vykonávacími predpismi bolo vykonané:

  • na základe požiadavky Ústavu pamäti národa.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade, že sa na našom webovom sídle vyskytuje obsah, ktorý nie je v súlade s pravidlami prístupnosti podľa § 14 ods. 1 vyhlášky o štandardoch pre ITVS, oznámte to, prosím, správcovi na e-mailovej adrese: webmaster@upn.gov.sk alebo hovorca@upn.gov.sk. Správcom webového sídla je Ústav pamäti národa. Zodpovednou osobou za prístupnosť a za spracovanie žiadostí zasielaných v rámci spätnej väzby je zamestnanec oddelenia informačných technológií.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivej odpovede na oznámenie nesúladu webového sídla/mobilnej aplikácie s pravidlami prístupnosti podľa § 14 vyhlášky o štandardoch pre ITVS v rámci mechanizmu spätnej väzby alebo v prípade neuspokojivej odpovede na žiadosť o informáciu alebo obsah, ktorý je vyňatý z rozsahu pôsobnosti zákona o ITVS v rámci mechanizmu spätnej väzby, sa môžete obrátiť na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ako na subjekt poverený presadzovaním Smernice (EÚ) 2016/2102, na adrese:

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Pribinova 25
811 09 Bratislava

alebo na e-mailovej adrese: standard@mirri.gov.sk.

logo KPVS logo tasr