Obete kolektivizácie

Nastupujúci komunistický režim v povojnovom Československu považoval násilie a porušovanie zákonnosti za prípustný prostriedok dosahovania svojich politických cieľov. Týmito postupmi prenasledoval nielen skutočných, ale aj domnelých odporcov komunistickej ideológie. Jednou z oblastí, ktorej sa výrazne dotkla krutosť komunistickej moci, bolo poľnohospodárstvo a jeho násilná kolektivizácia, ktorá likvidovala tradičné dedinské štruktúry. Sovietske kolchozy, kde sa uplatnili tie najdrastickejšie formy nútenej kolektivizácie, boli vzorom pre zakladanie jednotných roľníckych družstiev v Československu.

23. februára 1949 vstúpil do platnosti Zákon č. 69/1949 Zb.o jednotných roľníckych družstvách. Zákon deklaroval cieľ blahodarného rozvoja pôdohospodárskeho družstevníctva a odstránenia dovtedajšej údajnej roztrieštenosti družstevnej činnosti v pôdohospodárstve, ktorá bola vraj dedičstvom minulosti. Zákon avizoval, že JRD by mali vznikať na báze dobrovoľnosti, čo však bolo v jednoznačnom rozpore s prebiehajúcou praxou. Hlavnými agitátormi a členmi komisií národných výborov boli komunistickí funkcionári, ktorí najprv za vstup dojednotných roľníckych družstiev sľubovali rôzne výhody, no ak ich roľníci neprijali, prichádzalo prenasledovanie.

Slovenské dediny veľmi bezohľadne zasiahli násilné metódy odovzdávania pôdy do JRD. Tí sedliaci a roľníci, ktorí sa odmietli vzdať svojej pôdy dobrovoľne, boli rôznymi spôsobmi prenasledovaní a zastrašovaní. Jednou z nepriamych foriem likvidácie bolo nastavenie nereálnych kontingentov, čiže štátom nariadených dodávok časti úrody a poľnohospodárskych produktov, ktoré neúmerným zvyšovaním viedli ku krachu samostatne hospodáriacich roľníkov. Nesplnenie bolo pokladané za sabotáž, ktorá sa trestala pokutou, konfiškáciou majetku či väzbou.

Ostrejším, no bežným prostriedkom bolo páchanie fyzického a psychického násilia voči ľuďom, ktorí nechceli podpísať vstup do družstva. Títo roľníci sa ocitli na laviciach obžalovaných a boli odsúdení na dlhoročné väzenie či posielaní do pracovných táborov. Prenasledovaniu sa nevyhli ani ich rodiny, ktorým bol zhabaný všetok majetok, boli násilne vysťahované z rodných obcí do odľahlých oblastí, častokrát na opačný koniec republiky. Tam im boli prideľované podradné práce, deti vyhadzovali zo škôl alebo im zamedzili študovať.

Komunistickému režimu sa postupne podarilo zlikvidovať základné princípy družstevníctva, súkromného vlastníctva a celej sociálnej skupiny súkromne hospodáriacich roľníkov. Zakladanie jednotných roľníckych družstiev v skutočnosti znamenalo faktické vyvlastňovanie pôdy využívaním rôznych nátlakových prostriedkov. V 50. rokoch postihla násilná kolektivizácia najrozsiahlejšiu skupinu obyvateľstva na Slovensku, ktorej neúprosné prenasledovanie pokračovalo aj v ďalších pokoleniach.

Rok 1989 znamenal pre množstvo perzekvovaných rodín vykúpenie. V rámci reštitúcií bola vrátená pôda, hoci niekedy len jej časť, pôvodným vlastníkom. Na Slovensku však nebol za násilnú kolektivizáciu doposiaľ nikto vyšetrovaný ani súdený. Výpovede mnohých pamätníkov ale sú dodnes mementom jednej z mnohých foriem prenasledovania a bezprávia, páchaného komunistickým režimom.

Obete a bojovníci proti komunizmu

Komunizmus zanechal v slovenskej spoločnosti hlboké stopy, ktoré pozorujeme aj v súčasnej dobe. Počas celého obdobia trvania tejto ideológie a následne režimu na Slovensku sa objavovali ľudia, ktorí aktívne vystupovali proti nemu. Už pred samotným presadením komunistickej strany na Slovensku dochádzalo k sporom a bojom, predovšetkým v súvislosti s prenikaním Červenej armády na naše územie a s pôsobením partizánskych oddielov, ktoré zasahovali nielen proti Nemcom a funkcionárom režimu HSĽS, ale v zásade aj proti tzv. "buržoázii" – pôsobenie komunistických partizánskych oddielov preto často vyvolávalo rozporuplné emócie.

Povojnové obdobie rokov medzi rokmi 1945 a 1948 prinieslo prvé rozpory medzi komunistami a ich politickými oponentmi, ktorí sa združovali v Demokratickej strane. V tomto čase sa však boj proti komunizmu odohrával predovšetkým v zahraničí, kde pôsobili viaceré exilové skupiny majúce svoje korene v bývalom vojnovom režime. Tieto skupiny, ktoré mali rozličné vedenie, bojovali proti komunizmu v zahraničí podávaním rozličných memoránd, ale aj na domácej scéne šírením ilegálnych letákov, pamfletov, prípadne vysielaním rozhlasu zo zahraničia na Slovensko. Ich dosah na Slovensko a jeho spoločnosť bol v danej dobe preceňovaný, čo umožňovalo komunistom zakročiť proti svojim odporcom, predovšetkým v súvislosti s tzv. protištátnym sprisahaním na Slovensku v jeseni 1947. Medzi odporcov komunizmu a ľudovodemokratického režimu boli v prvom rade zaraďovaní exponenti bývalej Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, Agrárnej strany, osoby politicky činné na Slovensku počas rokov 1939 až 1945 a predstavitelia cirkví. Po februárovom prevrate v roku 1948 začali komunisti s otvoreným prenasledovaním aj ďalších svojich domnelých či skutočných oponentov. Obdobie rokov 1948 až 1989 možno rozdeliť na dva úseky, medzníkom sa stal rok 1968 a vpád vojsk Varšavskej zmluvy do Československa.

Na odpor proti komunistickému režimu sa v prvom rade postavili príslušníci cirkví a politickí predstavitelia zrušených strán. Otvorený odpor bol však veľmi obmedzený, keďže v rukách komunistov bol bezpečnostno-represívny aparát štátu. Práve obdobie medzi rokmi 1948 až 1953 sa stalo dobou najhoršieho teroru komunistického režimu. Za nepriateľov predstavitelia režimu označili všetkých, ktorí sa nehlásili k ich ideológii.

Medzi najvýraznejších bojovníkov proti komunizmu môžeme zaradiť skupinu Biela légia, ktorá pôsobila nielen doma, ale aj v zahraničí, konkrétne v Rakúsku. Členovia tejto skupiny si dali za úlohu informovať širokú verejnosť o terore komunistického režimu a v rokoch 1950 až 1953 vysielali na Slovensko spravodajstvo vďaka rozhlasovému vysielaču. Bol to istý vzor pre neskorší americký vysielač Slobodná Európa. Za pôsobenie v tejto skupine boli súdení mnohí Slováci, najvyššie tresty dostali Anton Tunega, Albert Púčik a Eduard Tesár, ktorí boli popravení.

V zahraničí aj naďalej pôsobili mnohí exiloví predstavitelia, ktorí sa stavali proti komunizmu na Slovensku a poukazovali na zločinnosť tohto režimu. Po februári 1948 odišla z Československa ďalšia vlna exulantov, prevažne z politických predstaviteľov Demokratickej strany. V priebehu 60. rokov sa režim zmiernil a postupne demokratizoval, ale naďalej zotrvával na prenasledovaní svojich odporcov. Toto prvé obdobie bolo charakteristické priamou fyzickou násilnou perzekúciou ľudí.

Prirodzeným spôsobom sa nepriateľom komunistov stali aj predstavitelia cirkví. Režim sa najskôr zameral na vyššie duchovenstvo – biskupov, ktorých odsúdili v inscenovanom procese, a následne sa pokúsil zakročiť proti veriacim. Najvýraznejším prejavom odporu boli vzbury a nepokoje v súvislosti s tzv. Katolíckou akciou. Išlo o pokus komunistov ovládnuť cirkev a kňazov, rozbiť vnútornú jednotu cirkvi a v konečnom dôsledku ju postaviť proti Vatikánu vytvorením určitej národnej cirkvi. Prebiehala v rokoch 1949 až 1951. Katolícki biskupi sa proti tejto akcii postavili a vydali pastiersky list, ktorý ale bol Štátnou bezpečnosťou zakázaný. Skonfiškovanie, resp. bránenie v snahe prečítať tento list vyvolalo na Slovensku vlnu nepokoj a vzbúr. Veriaci bránili svojich kňazov aj napriek hrozbe trestov. Stovky osôb boli zatknutých a odsúdených. V boji proti komunizmu neskôr pokračovala v období rokov 1968 až 1989 tajná cirkev, ktorá sa organizovala v podzemí. S tajnou cirkvou a tajnými rehoľami často spájame aj pašovanie náboženskej literatúry zo zahraničia. Toto obdobie bolo charakterizované spoločenským šikanovaním ľudí, ktorí predstavovali protiváhu režimu.

V boji proti komunizmu vznikol občiansky disent, ktorý zohrával dôležitú úlohu v aktivizácii spoločnosti. Jeho činnosť spočívala vo vydávaní samizdatov a ich šírení, prevádzaní emigrantov do zahraničia, pašovaní literatúry a podobne. Disidenti kritizovali totalitnú moc a predovšetkým v období normalizácie sa odvážili stále výraznejšie hovoriť a požadovať občianske aj náboženské práva. Represívne zložky ich dlhodobo prenasledovali, napríklad ešte v auguste 1989 začali súdny proces proti tzv. Bratislavskej pätke, ktorej predstavitelia pochádzali z Hnutia za občiansku slobodu.

Kvantifikovať presný počet obetí z odporcov komunizmu je takmer nemožné. V rokoch 1944 a 1945 bolo partizánmi popravených asi 1 500 osôb, približne 10 000 Slovákov bolo odvlečených do sovietskych gulagov. Z politických dôvodov bolo na Slovensku odsúdených 71 168 osôb, z ktorých 50 bolo popravených. Tábormi nútenej práce si v rokoch 1948 až 1953 prešlo 8 240 osôb. Okupácia v roku 1968 si na Slovensku vyžiadala 37 mŕtvych a stovky ťažko zranených ľudí.

logo KPVS logo tasr