Obete Železnej opony medzi Československom a západnou Európou

Československá republika sa po druhej svetovej vojne dostala do sféry politického a vojenského vplyvu Sovietskeho zväzu. Uzavretie hraníc s Rakúskom a Nemeckom a silové stráženie tejto hranice počas komunistického režimu zo strany Československa sa stalo súčasťou tohto rozdelenia Európy. Čiara rozdelenia – fyzická, voľne nepriechodná "Železná opona" sa tiahla od Baltického mora v Sovietskym zväzom okupovanom Estónsku po Čierne more v južnom Bulharsku a merala 10 400 kilometrov.

Medzi ČSR na jednej strane a Rakúskom a Nemeckom na strane druhej postupne od roku 1949 komunistický režim vybudoval systém technických a vojenských opatrení, ktorý mal silovým spôsobom zabraňovať, aby oponenti režimu nemohli z krajiny utiecť a nepriatelia komunizmu voľne prichádzať. Z hľadiska politickej propagandy režimu šlo o odstrašujúci prostriedok. Táto československá Železná opona merala 920 kilometrov, z toho 104 kilometrov bolo na slovenskom úseku.

Komunistický režim na prísne stráženie hraníc zriadil vojenské ozbrojené jednotky –Pohraničnú stráž, ktorá mala právo zadržiavať utečencov aj použitím streľby. Režim na hraničnej čiare, resp. v hraničnom pásme inštaloval ženijné prekážky, strážne veže, hraničné drôtené zátarasy, často napustené elektrickým prúdom, mínové polia a využíval aj útočiace psy. Ilegálny prechod hranice režim považoval za trestný čin a utekajúci či tajne prichádzajúci bol nazvaný "narušiteľom". Pohraničná stráž utekajúcich často násilne chytila alebo usmrtila a to nielen na československej strane hraničného pásma, ale aj za hraničnou čiarou v Rakúsku alebo NSR.

Počet príslušníkov Pohraničnej stráže od roku 1950 do polovice 60. rokov minulého storočia postupne narastal na vyše 25 000, za tzv. normalizácie dosahoval okolo 16 000. To predstavovalo priemerne 15 až 25 príslušníkov na jeden kilometer hranice medzi Československom a západnými krajinami.

Počas tzv. normalizácie boli jednotky pohraničníkov posilnené o činnosť pomocníkov Pohraničnej stráže, teda občanov, ktorí pomáhali v hraničnom pásme "odhaľovať" a tak chytať potenciálnych utečencov. Neskôr nasadzovali tzv. pátračov z radov vojakov, ktorí mali vyhľadávať utečencov. Ich činnosť, ako aj násilná vojenská činnosť Pohraničnej stráže a životu nebezpečné zátarasy, smrtiace elektrické napätie v drôtoch, míny a využívanie psov často viedli k smrti utečencov. Takto na československom úseku Železnej opony medzi rokmi 1948 a 1989 násilne zahynulo 280 osôb, z toho 49 na slovenskom úseku. Za rovnaké obdobie bolo na hraniciach zadržaných 49 000 utekajúcich

Dôsledky násilnej činnosti v službe Pohraničnej stráže na prevažne vojakov základnej vojenskej služby, ktorí počas služby mali 18 až 20 rokov, viedli k ich samovraždám alebo úmrtiam na hraničných zátarasách – takýchto tragických úmrtí bolo medzi príslušníkmi Pohraničnej stráže a Vojenskej kontrarozviedky vyše 650.

Utekajúci využívali rôzne, často dômyselné prostriedky, ako prekonať prekážky na hranici. Niektorí mali so sebou náradie na podkopanie zátarás, nožnice na drôt či rebrík, iní sa pokúšali preraziť závory alebo ploty nákladnými autami, preletieť ponad hranicu malými lietadlami, amatérsky zhotovenými balónmi alebo preplávať hraničné rieky na nafukovacích člnoch. Známe sú mnohé úteky členov Pohraničnej stráže v službe. Cez československú hranicu sa o útek na západ pokúšali nielen utekajúci z Československa, ale aj z Poľska, Sovietskeho zväzu a niekdajšej Nemeckej demokratickej republiky.

Na slovenskom úseku sú známe rôzne prípady útekov, ktoré sa vydarili, ako napríklad prevádzanie bohoslovcov a kňazov saleziánom Titusom Zemanom v roku 1950, ale i tie, ktoré končili tragickou smrťou po streľbe a útoku Pohraničnej stráže, ako napríklad útek Milana Dlubača a Ondreja Brejku v roku 1980 či smrť HartmutaTautza z NDR, ktorého v roku 1986 smrteľne dohrýzli služobné psy pohraničníkov na hranici s Rakúskom za Bratislavou. Tieto prípady sú tragickou ukážkou politiky, reprezentovanej slovami Gustáva Husáka po roku 1969, ktorý povedal, že "hranica nie je korzo". Za zločiny na Železnej opone dosiaľ nebol na Slovensku nikto potrestaný.

Železná opona v Československu padla po novembri 1989 a rozoberali ju samotní príslušníci Pohraničnej stráže. Symbolickým otvorením hraníc bol pochod obyvateľov z Bratislavy do rakúskeho Hainburgu 10. decembra 1989 s názvom Ahoj, Európa.

V roku 2005 Konfederácia politických väzňov Slovenska a Ústav pamäti národa odhalili pod hradom Devín na sútoku Moravy a Dunaja pamätník Brána slobody, ktorý pripomína bezmála päťdesiatku zabitých na slovenskom úseku Železnej opony, respektíve 280 násilne usmrtených na celom úseku medzi Československom a západom a vyše 220 000 ľudí, ktorí emigrovali z komunistického Československa. Relikty Železnej opony možno vidieť v múzeu v Devínskej Novej Vsi neďaleko Bratislavy, resp. vo Valticiach v Českej republiky.

Obete a bojovníci proti komunizmu

Komunizmus zanechal v slovenskej spoločnosti hlboké stopy, ktoré pozorujeme aj v súčasnej dobe. Počas celého obdobia trvania tejto ideológie a následne režimu na Slovensku sa objavovali ľudia, ktorí aktívne vystupovali proti nemu. Už pred samotným presadením komunistickej strany na Slovensku dochádzalo k sporom a bojom, predovšetkým v súvislosti s prenikaním Červenej armády na naše územie a s pôsobením partizánskych oddielov, ktoré zasahovali nielen proti Nemcom a funkcionárom režimu HSĽS, ale v zásade aj proti tzv. "buržoázii" – pôsobenie komunistických partizánskych oddielov preto často vyvolávalo rozporuplné emócie.

Povojnové obdobie rokov medzi rokmi 1945 a 1948 prinieslo prvé rozpory medzi komunistami a ich politickými oponentmi, ktorí sa združovali v Demokratickej strane. V tomto čase sa však boj proti komunizmu odohrával predovšetkým v zahraničí, kde pôsobili viaceré exilové skupiny majúce svoje korene v bývalom vojnovom režime. Tieto skupiny, ktoré mali rozličné vedenie, bojovali proti komunizmu v zahraničí podávaním rozličných memoránd, ale aj na domácej scéne šírením ilegálnych letákov, pamfletov, prípadne vysielaním rozhlasu zo zahraničia na Slovensko. Ich dosah na Slovensko a jeho spoločnosť bol v danej dobe preceňovaný, čo umožňovalo komunistom zakročiť proti svojim odporcom, predovšetkým v súvislosti s tzv. protištátnym sprisahaním na Slovensku v jeseni 1947. Medzi odporcov komunizmu a ľudovodemokratického režimu boli v prvom rade zaraďovaní exponenti bývalej Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, Agrárnej strany, osoby politicky činné na Slovensku počas rokov 1939 až 1945 a predstavitelia cirkví. Po februárovom prevrate v roku 1948 začali komunisti s otvoreným prenasledovaním aj ďalších svojich domnelých či skutočných oponentov. Obdobie rokov 1948 až 1989 možno rozdeliť na dva úseky, medzníkom sa stal rok 1968 a vpád vojsk Varšavskej zmluvy do Československa.

Na odpor proti komunistickému režimu sa v prvom rade postavili príslušníci cirkví a politickí predstavitelia zrušených strán. Otvorený odpor bol však veľmi obmedzený, keďže v rukách komunistov bol bezpečnostno-represívny aparát štátu. Práve obdobie medzi rokmi 1948 až 1953 sa stalo dobou najhoršieho teroru komunistického režimu. Za nepriateľov predstavitelia režimu označili všetkých, ktorí sa nehlásili k ich ideológii.

Medzi najvýraznejších bojovníkov proti komunizmu môžeme zaradiť skupinu Biela légia, ktorá pôsobila nielen doma, ale aj v zahraničí, konkrétne v Rakúsku. Členovia tejto skupiny si dali za úlohu informovať širokú verejnosť o terore komunistického režimu a v rokoch 1950 až 1953 vysielali na Slovensko spravodajstvo vďaka rozhlasovému vysielaču. Bol to istý vzor pre neskorší americký vysielač Slobodná Európa. Za pôsobenie v tejto skupine boli súdení mnohí Slováci, najvyššie tresty dostali Anton Tunega, Albert Púčik a Eduard Tesár, ktorí boli popravení.

V zahraničí aj naďalej pôsobili mnohí exiloví predstavitelia, ktorí sa stavali proti komunizmu na Slovensku a poukazovali na zločinnosť tohto režimu. Po februári 1948 odišla z Československa ďalšia vlna exulantov, prevažne z politických predstaviteľov Demokratickej strany. V priebehu 60. rokov sa režim zmiernil a postupne demokratizoval, ale naďalej zotrvával na prenasledovaní svojich odporcov. Toto prvé obdobie bolo charakteristické priamou fyzickou násilnou perzekúciou ľudí.

Prirodzeným spôsobom sa nepriateľom komunistov stali aj predstavitelia cirkví. Režim sa najskôr zameral na vyššie duchovenstvo – biskupov, ktorých odsúdili v inscenovanom procese, a následne sa pokúsil zakročiť proti veriacim. Najvýraznejším prejavom odporu boli vzbury a nepokoje v súvislosti s tzv. Katolíckou akciou. Išlo o pokus komunistov ovládnuť cirkev a kňazov, rozbiť vnútornú jednotu cirkvi a v konečnom dôsledku ju postaviť proti Vatikánu vytvorením určitej národnej cirkvi. Prebiehala v rokoch 1949 až 1951. Katolícki biskupi sa proti tejto akcii postavili a vydali pastiersky list, ktorý ale bol Štátnou bezpečnosťou zakázaný. Skonfiškovanie, resp. bránenie v snahe prečítať tento list vyvolalo na Slovensku vlnu nepokoj a vzbúr. Veriaci bránili svojich kňazov aj napriek hrozbe trestov. Stovky osôb boli zatknutých a odsúdených. V boji proti komunizmu neskôr pokračovala v období rokov 1968 až 1989 tajná cirkev, ktorá sa organizovala v podzemí. S tajnou cirkvou a tajnými rehoľami často spájame aj pašovanie náboženskej literatúry zo zahraničia. Toto obdobie bolo charakterizované spoločenským šikanovaním ľudí, ktorí predstavovali protiváhu režimu.

V boji proti komunizmu vznikol občiansky disent, ktorý zohrával dôležitú úlohu v aktivizácii spoločnosti. Jeho činnosť spočívala vo vydávaní samizdatov a ich šírení, prevádzaní emigrantov do zahraničia, pašovaní literatúry a podobne. Disidenti kritizovali totalitnú moc a predovšetkým v období normalizácie sa odvážili stále výraznejšie hovoriť a požadovať občianske aj náboženské práva. Represívne zložky ich dlhodobo prenasledovali, napríklad ešte v auguste 1989 začali súdny proces proti tzv. Bratislavskej pätke, ktorej predstavitelia pochádzali z Hnutia za občiansku slobodu.

Kvantifikovať presný počet obetí z odporcov komunizmu je takmer nemožné. V rokoch 1944 a 1945 bolo partizánmi popravených asi 1 500 osôb, približne 10 000 Slovákov bolo odvlečených do sovietskych gulagov. Z politických dôvodov bolo na Slovensku odsúdených 71 168 osôb, z ktorých 50 bolo popravených. Tábormi nútenej práce si v rokoch 1948 až 1953 prešlo 8 240 osôb. Okupácia v roku 1968 si na Slovensku vyžiadala 37 mŕtvych a stovky ťažko zranených ľudí.

logo KPVS logo tasr